Zásady ochrany osobních údajů společnosti Lista AG

Ochrana údajů je otázkou důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše osobní údaje a soukromí. Chceme také zajistit ochranu a zpracování vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy. Proto s vašimi osobními údaji vždy zacházíme důvěrně v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

V případě rozporu mezi těmito zásadami ochrany osobních údajů a jinak platnými smluvními nebo obchodními podmínkami společnosti Lista AG mají přednost ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů.


ČEHO SE TÝKAJÍ TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Je pro nás důležité, abyste se zpracováním svých osobních údajů souhlasili. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů vám poskytujeme vyčerpávající informace o našich způsobech zpracování údajů a vy se můžete rozhodnout, zda si přejete, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na historické i budoucí osobní údaje. Pokud souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, budeme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů zpracovávat nejen osobní údaje, které od vás získáme v budoucnu, ale také vaše osobní údaje, které již máme uložené. Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů hovoříme o zpracování vašich osobních údajů, máme na mysli jakékoli nakládání s vašimi osobními údaji. To zahrnuje např:

- shromažďování

- Ukládání

- Správa

- Používání

- Komunikace

- Zveřejnění nebo vymazání vašich osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme, abychom mohli našim zákazníkům poskytovat lepší služby. Jsme přesvědčeni, že naše činnost je zaměřena na přání a potřeby našich zákazníků a usnadňuje vám každodenní úkoly. Mezi lepší služby patří např:

- optimalizaci cíleného poskytování reklamy na základě vašich zájmů a potřeb

- Personalizovaná komunikace se zákazníky, abyste mohli najít nabídky, které odpovídají vašim potřebám, a dostávali méně celkové reklamy

- Sladění produktů/služeb s požadavky zákazníků

- Zjednodušené procesy, které vám pomohou rychleji dosáhnout vašich cílů

KDO ZPRACOVÁVÁ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Ze zákona jsme povinni vás informovat o správci vašich osobních údajů. Správcem údajů je společnost Lista AG, Fabrikstrasse 1, CH-8586 Erlen, Švýcarsko. Pokud si přejete uplatnit svá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji nebo máte jakékoli dotazy či obavy týkající se zpracování našich osobních údajů, můžete nás kontaktovat následujícím způsobem:

Lista AG

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fabrikstrasse 1

CH-8586 Erlen, Švýcarsko

Telefon +41 71 649 21 11

Můžete nám také napsat na adresu Turn on Javascript! nebo přímo na Turn on Javascript!.

Na vaše dotazy nebo připomínky se budeme snažit odpovědět, jakmile je obdržíme.

KDY SEZNAM SHROMAŽĎUJE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE A KTERÉ ÚDAJE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY?

Vaše osobní údaje shromažďujeme vždy, když jsme s vámi v kontaktu. Existují různé situace, kdy s vámi přicházíme do styku. Vaše osobní údaje shromažďujeme například v následujících případech:

- zakoupíte naše produkty/služby prostřednictvím našich webových stránek.
- Účastníte se některého z našich školení
- Obdržíte newsletter nebo jinou reklamu na naše produkty/služby
- Zúčastníte se soutěže
- Účastníte se některé z našich kampaní průzkumu trhu nebo průzkumu veřejného mínění
- Používáte naše webové stránky, aplikace pro mobilní zařízení nebo nabídky na internetových platformách, multimediálních portálech nebo sociálních sítích nebo s námi či třetími stranami komunikujete prostřednictvím našich webových stránek, aplikací pro mobilní zařízení nebo nabídek na nich
- Komunikujete s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, hlasové zprávy, textové zprávy (SMS), obrázku (MMS), videa nebo okamžitých zpráv

Shromažďované osobní údaje jsou stejně rozmanité. Na jedné straně shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete. Na druhé straně shromažďujeme osobní údaje, které jsou shromažďovány automaticky nebo ručně, když nás kontaktujete, jako např:

Osobní údaje

- Příjmení a jméno
- Datum narození a věk
- Pohlaví
- Adresa bydliště
- Velikost domácnosti
- Nákupní zvyklosti
- Informace o kupní síle
- Dodací adresa
- Fakturační adresa
- Jazykové preference
- Telefonní číslo (čísla)
- E-mailová adresa (adresy)
- Identifikační čísla vašich technických zařízení
- Informace o odebíraných newsletterech nebo jiné reklamě
- Souhlas se zasíláním reklamy
- Informace o online zákaznickém účtu (včetně data otevření, uživatelských jmen, profilových obrázků)
- Zájmy, chování, potřeby a všechny činnosti v nich obsažené
- Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy, údaje o prohlížeči a soubory cookie)

Údaje o činnosti zákazníků

- Údaje o smlouvě (včetně data, typu, obsahu, partnera, doby trvání, hodnoty a uplatněných nároků ze smlouvy).
- Údaje o relacích týkající se návštěv našich webových stránek, aplikací pro mobilní zařízení nebo nabídek na internetových platformách, multimediálních portálech nebo sociálních sítích (včetně délky a frekvence návštěv, jazykových a národních preferencí, informací o prohlížeči a operačním systému počítače, IP adres, vyhledávaných výrazů a výsledků vyhledávání, poskytnutých hodnocení)
- údaje související s polohou při používání mobilních zařízení
- Komunikace prostřednictvím telefonu, e-mailu, hlasových zpráv, textových zpráv (SMS), obrázkových zpráv (MMS), videozpráv nebo instant messagingu

PROČ A ZA JAKÝM ÚČELEM SEZNAM ZPRACOVÁVÁ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely. Tyto účely lze rozdělit do různých kategorií. Vaše osobní údaje můžeme zcela nebo zčásti zpracovávat zejména pro jeden nebo více z následujících účelů:

Účely zpracování v souvislosti s našimi nabídkami produktů/služeb

- Poskytování a prodej našich produktů/služeb
- Zpracování objednávek a smluv, včetně odeslání objednávky a potvrzení o odeslání, potvrzení o dodání, doručení a fakturace
- Organizace a realizace školení
- Organizace a provádění průzkumu trhu a průzkumů veřejného mínění
- Kontrola bonity zákazníků

Účely zpracování v souvislosti s komunikací se zákazníky


- Poskytování, správa a provádění komunikace se zákazníky prostřednictvím pošty a elektronických komunikačních médií.
- Obchodní komunikace prostřednictvím pošty a telefonu, e-mailu, hlasových zpráv, textových zpráv (SMS), obrazových zpráv (MMS), videozpráv nebo instant messagingu
- Vyhodnocování využívání našich nabídek prostřednictvím telefonu, e-mailu, hlasových zpráv, textových zpráv (SMS), obrázkových zpráv (MMS) nebo instant messagingu, např: Typ použití, četnost a doba trvání použití, přesné místo použití.

Účely zpracování v souvislosti se zvláštními činnostmi a příležitostmi


- Organizace a správa soutěží nebo konkurzů, včetně oznamování a zveřejňování výherců prostřednictvím našich webových stránek, aplikací pro mobilní zařízení nebo našich nabídek na internetových platformách, multimediálních portálech nebo sociálních sítích
- Organizace a realizace zvláštních příležitostí, jako jsou akce, reklamní akce, sponzorské akce, kulturní a sportovní akce

Účely zpracování v souvislosti s analýzou chování zákazníků


- optimalizace míst a sortimentu. To se provádí prostřednictvím individualizovaného a osobního, ale také anonymního a skupinového zaznamenávání a vyhodnocování historického a aktuálního chování zákazníků a nákupního chování.
- Individualizované a osobní, případně anonymní a skupinové zaznamenávání a vyhodnocování historického a aktuálního zákaznického a nákupního chování při využívání nabídek na našich webových stránkách, aplikacích pro mobilní zařízení nebo na internetových platformách, multimediálních portálech či sociálních sítích.
- Individualizované a osobní nebo anonymní a skupinové rozpoznávání, klasifikace a analýza současných a potenciálních potřeb a zájmů zákazníků.
- Individualizovaná a osobní nebo anonymní a skupinová klasifikace a analýza chování zákazníků a jejich potenciálu.
- Statistické vyhodnocení chování zákazníků na základě anonymizovaných údajů o zákaznících
- Propojení nově shromážděných osobních údajů s osobními údaji, které jsme již shromáždili v minulosti.
- Propojení osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, nebo s veřejně dostupnými údaji, jakož i s údaji získanými od třetích stran za účelem zlepšení naší databáze a analýzy chování zákazníků. Obohacení profilů o údaje třetích stran zahrnuje například údaje Spolkového statistického úřadu, kalendářní údaje nebo geodata.

Účely zpracování v souvislosti s přímým marketingem


- Zjednodušení procesů - například nákupů nebo rezervací a využití poznatků z analýzy chování zákazníků k neustálému zlepšování nabídky produktů/služeb.
- Zamezení zbytečné reklamy díky poznatkům z analýzy chování zákazníků pro individualizovaný a personalizovaný přímý marketing
- Zasílání individualizované a personalizované reklamy poštou nebo telefonicky, e-mailem, hlasovými zprávami, textovými zprávami (SMS), obrazovými zprávami (MMS), videozprávami nebo instant messagingem
- Individualizované a personalizované přizpůsobení nabídek a reklamy na našich webových stránkách, v aplikacích pro mobilní zařízení nebo na našich kanálech na internetových platformách, multimediálních portálech nebo sociálních sítích

JAK A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ SEZNAM ZPRACOVÁVÁ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Otázku ochrany osobních údajů bereme vážně a dbáme na jejich zabezpečení. Za tímto účelem dodržujeme všechna platná zákonná ustanovení, zejména švýcarský zákon o ochraně osobních údajů (DSG) a vyhlášku k tomuto zákonu (VDSG), jakož i ustanovení telekomunikačního zákona (FMG). V příslušných případech dodržujeme také ustanovení obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

JAK BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

Máme zavedeny technické a organizační bezpečnostní postupy k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a k ochraně vašich údajů o relacích a osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a/nebo před náhodnou ztrátou, změnou, zveřejněním nebo přístupem. Vždy byste si však měli být vědomi toho, že přenos informací prostřednictvím internetu a jiných elektronických médií s sebou nese určitá bezpečnostní rizika a že nemůžeme zaručit bezpečnost takto přenášených informací.

JAK DLOUHO BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud to budeme považovat za nezbytné nebo vhodné pro dodržení platných zákonů nebo dokud to bude nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny. Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile již nebudou potřebné, a v každém případě po uplynutí zákonné doby uchovávání, jakož i na vaši žádost.

JAKÁ PRÁVA MÁM JAKO SUBJEKT ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE SVÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI?

Máte právo kdykoli uplatnit svá práva na ochranu údajů a získat informace o uložených osobních údajích, opravit nebo doplnit své osobní údaje, vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo požádat o výmaz svých osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete v části 2. Vyhrazujeme si právo komunikovat s vámi v této souvislosti elektronicky (zejména e-mailem).

SDÍLÍ SEZNAM MÉ OSOBNÍ ÚDAJE S TŘETÍMI STRANAMI?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat ve vlastním zájmu, zejména pro individualizované a personalizované analýzy chování zákazníků a pro přímý marketing. V rámci naší společnosti mají zaměstnanci přístup k vašim osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit třetím stranám za účelem využití technických nebo organizačních služeb, které potřebujeme k naplnění výše uvedených účelů nebo našich dalších obchodních aktivit. Pokud se poskytovatelé služeb nacházejí v zemích, kde platné zákony nezajišťují ochranu osobních údajů srovnatelnou se švýcarským právem, smluvně zajistíme, aby dotyční poskytovatelé služeb dodržovali švýcarskou úroveň ochrany údajů. Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit, pokud to budeme považovat za nezbytné pro dodržení platných zákonů a předpisů, v soudním řízení, na žádost příslušných soudů a úřadů nebo pro jiné zákonné povinnosti za účelem ochrany a obrany našich práv nebo majetku.

SOUBORY COOKIE, SOUBORY PROTOKOLU, SLEDOVACÍ NÁSTROJE, GOOGLE ANALYTICS

Jak používáme soubory cookie?

Na našich webových stránkách používáme také soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když používáte některou z našich webových stránek. Rádi bychom vám také poskytli vyčerpávající informace o našem používání souborů cookie.

Proč používáme soubory cookie?


Soubory cookie, které používáme, slouží zpočátku k zajištění funkcí našich webových stránek - například kontaktní funkce nákupního košíku. Soubory cookie používáme také k tomu, abychom naši internetovou nabídku přizpůsobili přáním zákazníků a aby surfování u nás bylo co nejpohodlnější. Soubory cookie používáme také k optimalizaci naší reklamy. Soubory cookie nám umožňují prezentovat vám reklamu a/nebo speciální zboží a služby, které by vás mohly zajímat zejména díky vašemu používání našich webových stránek. Naším cílem je, aby pro vás byla naše internetová nabídka co nejatraktivnější a abychom vám předkládali reklamu, která odpovídá oblastem vašeho zájmu.

Jaké soubory cookie používáme?

Většina souborů cookie, které používáme, se z vašeho počítače nebo mobilního zařízení po skončení relace prohlížeče automaticky vymaže (tzv. relační soubory cookie). Soubory cookie relace používáme například k uložení vašich preferencí země a jazyka a nákupního košíku na různých stránkách internetové relace.


Používáme také dočasné nebo trvalé soubory cookie. Ty se ukládají ve vašem počítači nebo mobilním zařízení po ukončení relace prohlížeče. Když znovu navštívíte některou z našich webových stránek, automaticky rozpozná, které položky a nastavení preferujete. V závislosti na typu souboru cookie zůstávají tyto dočasné nebo trvalé soubory cookie uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení po dobu jednoho měsíce až deseti let a po uplynutí naprogramované doby se automaticky deaktivují. Slouží k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Díky těmto souborům cookie se vám například na stránce zobrazí informace, které jsou speciálně přizpůsobeny vašim zájmům. Soubory cookie uložené ve vašem počítači nebo mobilním zařízení mohou pocházet také od partnerských společností. Tyto soubory cookie umožňují našim partnerským společnostem oslovovat vás reklamou, která by vás mohla skutečně zajímat. Soubory cookie partnerských společností zůstávají ve vašem počítači nebo mobilním zařízení uloženy po dobu jednoho měsíce až deseti let a po uplynutí naprogramované doby se automaticky deaktivují.

Jaké údaje se ukládají do souborů cookie?


V námi používaných souborech cookie nejsou ukládány žádné osobní údaje. Soubory cookie, které používáme, nelze přiřadit k žádné konkrétní osobě. Při aktivaci souboru cookie je mu přiřazeno identifikační číslo.

Jak můžete zabránit ukládání souborů cookie?

Většina internetových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie. Svému prohlížeči však můžete dát pokyn, aby soubory cookie nepřijímal nebo aby se vás před přijetím souboru cookie na vámi navštívených webových stránkách zeptal. Soubory cookie můžete z počítače nebo mobilního zařízení také odstranit pomocí příslušné funkce prohlížeče. Pokud se rozhodnete nepřijmout naše soubory cookie nebo soubory cookie našich partnerských společností, nebudete moci zobrazit některé informace na našich webových stránkách a nebudete moci využívat některé funkce, které jsou určeny ke zlepšení vaší návštěvy.

Jak používáme protokolové soubory?


Při každém vstupu na naše webové stránky nám váš internetový prohlížeč z technických důvodů předává určité údaje o používání a ukládá je do souborů protokolu. Jedná se o následující údaje o používání: Datum a čas přístupu na naše webové stránky; název navštívené webové stránky; IP adresa vašeho počítače nebo mobilního zařízení; adresa webové stránky, ze které jste na naše webové stránky přišli; množství přenesených dat a také název a verze vašeho prohlížeče.

Vyhodnocování souborů protokolu nám pomáhá dále zlepšovat naši internetovou nabídku a činit ji uživatelsky přívětivější, rychleji vyhledávat a odstraňovat chyby a kontrolovat kapacitu serverů. Pomocí log souborů můžeme například zjistit, v jakém čase je využívání našich internetových nabídek obzvláště populární, a poskytnout odpovídající objem dat, abychom vám mohli zaručit co nejlepší využití.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu visacího zámku v řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Jak používáme nástroje pro webovou analýzu?


K neustálému zlepšování a optimalizaci naší internetové nabídky používáme tzv. technologie sledování. Nástroje webové analýzy nám poskytují statistiky a grafy, které nám poskytují informace o používání našich webových stránek. Údaje jsou přenášeny na server používaný k tomuto účelu prostřednictvím webové stránky. V závislosti na poskytovateli nástroje webové analýzy mohou být tyto servery umístěny v zahraničí.

Google Analytics

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) používáme službu Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google LLC (dále jen Google ). Společnost Google používá soubory cookie. Informace generované souborem cookie o využívání online nabídky uživateli se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Společnost Google je certifikována v rámci dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů.

Google bude tyto informace používat naším jménem k vyhodnocování využívání naší online nabídky uživateli, k sestavování zpráv o aktivitách v rámci této online nabídky a k poskytování dalších služeb spojených s využíváním této online nabídky a používáním internetu. Ze zpracovaných údajů mohou být vytvořeny pseudonymní uživatelské profily.

Používáme pouze službu Google Analytics s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že IP adresa uživatelů je společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

IP adresa přenášená prohlížečem uživatele není kombinována s jinými údaji společnosti Google. Uživatelé mohou ukládání souborů cookie zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; uživatelé mohou rovněž zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním online nabídky společnosti Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu.

Další informace o používání údajů společností Google, nastavení a možnostech odhlášení naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a v nastavení pro zobrazování reklamních překryvů společností Google. Osobní údaje uživatele budou po 14 měsících vymazány nebo anonymizovány.

Google Universal Analytics

Službu Google Analytics používáme v designu jako "Universal Analytics". "Universal Analytics" označuje proces Google Analytics, při kterém je analýza uživatele založena na pseudonymním ID uživatele, a tak je vytvořen pseudonymní profil uživatele s informacemi z používání různých zařízení (tzv. "cross device tracking".

Tvorba cílové skupiny pomocí služby Google Analytics


Pomocí služby Google Analytics zobrazujeme reklamy umístěné společností Google a jejími partnery v rámci reklamních služeb pouze těm uživatelům, kteří zároveň projevili zájem o naši online nabídku nebo mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty, které jsou určeny na základě navštívených webových stránek), které předáváme společnosti Google (tzv. "remarketing" a "Google Analytics Audiences"). Pomocí remarketingových publik chceme také zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů.

Správce značek Google


Google Tag Manager je řešení, které nám umožňuje spravovat značky webových stránek prostřednictvím rozhraní (a integrovat tak například službu Google Analytics a další marketingové služby Google do naší online nabídky). Samotný Tag Manager (který implementuje značky) nezpracovává žádné osobní údaje uživatelů. Pokud jde o zpracování osobních údajů uživatelů, odkazujeme na následující informace o službách Google: Zásady přijatelného používání.

Reklamy Google a měření konverzí

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) využíváme služeb společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Společnost Google je certifikována v rámci dohody Privacy Shield a poskytuje tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů.

K umístění reklam v reklamní síti Google (např. ve výsledcích vyhledávání, ve videích, na webových stránkách atd.) používáme online marketingový proces Google Ads tak, aby se zobrazovaly uživatelům, u nichž se předpokládá, že mají o reklamu zájem. To nám umožňuje cíleněji zobrazovat reklamy pro naši online nabídku a v rámci ní, aby se uživatelům zobrazovaly pouze reklamy, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Pokud se uživateli například zobrazují reklamy na produkty, o které se zajímal v jiných online nabídkách, označuje se to jako "remarketing". Pro tyto účely se při návštěvě našich webových stránek a dalších webových stránek, na kterých je aktivní reklamní síť Google, spustí kód přímo společností Google a do webových stránek se integrují takzvané (re)marketingové značky (neviditelné grafické prvky nebo kódy, označované také jako "web beacons"). S jejich pomocí je v zařízení uživatele uložen individuální soubor cookie, tj. malý soubor (místo souborů cookie lze použít i srovnatelné technologie). Tento soubor uvádí, které webové stránky uživatel navštěvuje, o jaký obsah se zajímá a na které nabídky kliknul, jakož i technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazujících webových stránkách, době návštěvy a další informace o využívání online nabídky.

Kromě toho dostáváme individuální "konverzní soubor cookie". Informace shromážděné pomocí tohoto souboru cookie pomáhají společnosti Google vytvářet pro nás statistiky konverzí. Zjišťujeme však pouze celkový anonymní počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nezískáváme však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Údaje o uživatelích jsou zpracovávány pseudonymně v rámci reklamní sítě Google. To například znamená, že společnost Google neukládá a nezpracovává jméno nebo e-mailovou adresu uživatele, ale zpracovává příslušné údaje související se soubory cookie v rámci pseudonymních uživatelských profilů. Z pohledu společnosti Google to znamená, že reklamy nejsou spravovány a zobrazovány pro konkrétně identifikovanou osobu, ale pro držitele souboru cookie, bez ohledu na to, kdo je tímto držitelem. To neplatí, pokud uživatel výslovně povolil společnosti Google zpracovávat údaje bez této pseudonymizace. Shromážděné informace o uživatelích jsou předávány společnosti Google a ukládány na serverech Google v USA.

Další informace o používání údajů společností Google, nastavení a možnostech odhlášení naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a v nastavení pro zobrazování reklamních překryvů společností Google.


Google DoubleClick

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) využíváme služeb společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Společnost Google je certifikována v rámci dohody Privacy Shield a poskytuje tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů. K umístění reklamy v reklamní síti Google (například ve výsledcích vyhledávání, ve videích, na webových stránkách atd.) používáme online marketingový proces Google DoubleClick. DoubleClick se vyznačuje tím, že se reklamy zobrazují v reálném čase na základě předpokládaných zájmů uživatele. To nám umožňuje cíleněji zobrazovat reklamy pro naši online nabídku a v rámci ní, aby se uživatelům zobrazovaly pouze reklamy, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Pokud se například uživateli zobrazují reklamy na produkty, o které se zajímal v jiných online nabídkách, označuje se to jako remarketing. Pro tyto účely se při návštěvě našich webových stránek a dalších webových stránek, na kterých je aktivní reklamní síť Google, spustí kód přímo společností Google a do webových stránek se integrují takzvané (re)marketingové značky (neviditelná grafika nebo kód, označované také jako "web beacons"). S jejich pomocí je v zařízení uživatele uložen individuální soubor cookie (místo souborů cookie lze použít i srovnatelné technologie). Tento soubor uvádí, které webové stránky uživatel navštěvuje, o jaký obsah se zajímá a na které nabídky kliknul, jakož i technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazujících webových stránkách, době návštěvy a další informace o využívání online nabídky.

Zaznamenávána je rovněž IP adresa uživatelů, přičemž tato adresa je v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena a pouze ve výjimečných případech je celá přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Výše uvedené informace může společnost Google kombinovat také s takovými informacemi z jiných zdrojů. Pokud uživatel následně navštíví jiné webové stránky, mohou se mu na základě jeho uživatelského profilu zobrazovat reklamy přizpůsobené jeho předpokládaným zájmům.

Uživatelské údaje jsou v rámci reklamní sítě Google zpracovávány pseudonymně. To znamená, že společnost Google neukládá a nezpracovává například jméno nebo e-mailovou adresu uživatele, ale příslušné údaje související se soubory cookie v rámci pseudonymních uživatelských profilů. To znamená, že z pohledu společnosti Google nejsou reklamy spravovány a zobrazovány pro konkrétně identifikovanou osobu, ale pro vlastníka souboru cookie, bez ohledu na to, kdo je tímto vlastníkem. To neplatí, pokud uživatel výslovně povolil společnosti Google zpracovávat údaje bez této pseudonymizace. Informace shromážděné marketingovými službami Google o uživatelích jsou předávány společnosti Google a ukládány na serverech Google v USA.

Další informace o používání údajů společností Google, nastavení a možnostech odhlášení naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a v nastavení zobrazování reklamních překryvů společností Google.

JAK JSOU MOJE ÚDAJE NA KANÁLECH SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ SPOLEČNOSTI LISTA CHRÁNĚNY?

YouTube

Integrujeme videa platformy "YouTube" od poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, nebo Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko.

Když navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, dojde k navázání spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován o tom, kterou z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňuje to YouTube přímo přiřadit vaše chování při surfování k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: Další informace o tom, jak je nakládáno s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube.

Základní principy: YouTube je používán v zájmu atraktivní prezentace naší online nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Námitka proti shromažďování údajů: Kliknutím na odkaz a příslušným odhlášením můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování vašich údajů.

Jak používáme sociální pluginy?

Naše webové stránky používají sociální pluginy, např. od Facebooku, Instagramu atd. Zásuvné moduly jsou označeny logem poskytovatele a mohou to být například tlačítka "To se mi líbí".

Pokud navštívíte naše webové stránky, které obsahují takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení s počítači poskytovatele. Obsah zásuvného modulu je přenášen přímo do vašeho prohlížeče webovou stránkou, která službu nabízí, a prohlížeč jej integruje do webové stránky. Integrací zásuvných modulů získává poskytovatel informace o tom, že jste navštívili naše webové stránky. Pokud jste současně přihlášeni k poskytovateli, může poskytovatel přiřadit návštěvu k vašemu profilu. Pokud s pluginy komunikujete - například stisknete tlačítko "To se mi líbí" nebo odešlete komentář - váš prohlížeč předá příslušné informace přímo poskytovateli a uloží je tam.

Pokud si nepřejete, aby o vás poskytovatel shromažďoval údaje prostřednictvím našich webových stránek, musíte se před návštěvou našich webových stránek z poskytovatele odhlásit. I po odhlášení poskytovatelé shromažďují anonymizované údaje prostřednictvím sociálních pluginů a nastavují pro vás soubor cookie. Tyto údaje mohou být přiřazeny k vašemu profilu, pokud se k poskytovateli přihlásíte později.

Pokud je přihlášení nabízeno prostřednictvím sociální přihlašovací služby - například Facebook Connect - dochází k výměně údajů mezi poskytovatelem a naší webovou stránkou. V případě služby Facebook Connect to mohou být údaje z vašeho veřejného profilu na Facebooku. Používáním přihlašovacích služeb souhlasíte s přenosem dat.

Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování vašich údajů poskytovatelem, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů poskytovatele. Pokud si nepřejete, aby poskytovatelé shromažďovali údaje o vás prostřednictvím těchto souborů cookie, můžete v nastavení prohlížeče zvolit funkci "Blokovat soubory cookie třetích stran". V takovém případě prohlížeč neodesílá na server soubory cookie pro vložený obsah od jiných poskytovatelů. Při tomto nastavení nemusí fungovat jiné funkce našich webových stránek.

Facebook

Používáme stránky, skupiny a sociální pluginy Facebooku ze sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Stránky, skupiny a pluginy vám mohou zobrazovat interakční prvky nebo obsah (např. videa, grafické nebo textové příspěvky) a lze je rozpoznat podle jednoho z log Facebooku (bílé "f" na modré dlaždici, výrazů "To se mi líbí", "Gefällt mir" nebo nápisu "palec nahoru") nebo jsou označeny dodatkem "Facebook social plugin". Můžete si prohlédnout seznam a vzhled sociálních pluginů Facebooku. Pokud přistupujete k funkci naší online nabídky, která takový plugin obsahuje, vaše zařízení naváže spojení se servery Facebooku. Facebook přenáší obsah pluginu přímo do vašeho zařízení a integruje jej do online nabídky. Ze zpracovaných údajů pro vás mohou být vytvořeny profily používání. Na rozsah údajů, které Facebook pomocí tohoto pluginu shromažďuje, nemáme žádný vliv, a proto uživatele informujeme podle úrovně našich znalostí. Integrací pluginu získává Facebook informace o tom, že jste navštívili příslušnou stránku naší online nabídky. Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu k vašemu účtu na Facebooku. Pokud se zásuvnými moduly komunikujete, například stisknutím tlačítka To se mi líbí nebo napsáním komentáře, jsou příslušné informace přenášeny přímo z vašeho zařízení na Facebook a tam uloženy. Pokud nejste členem Facebooku, je přesto možné, že Facebook zjistí a uloží vaši IP adresu. Podle společnosti Facebook se v Evropě ukládá pouze anonymizovaná IP adresa.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook: V zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook se můžete seznámit s účelem a rozsahem shromažďování údajů a dalším zpracováním a používáním údajů společností Facebook, jakož i se souvisejícími právy a možnostmi nastavení ochrany soukromí uživatelů.

Základní zásady: Používání stránek, skupin a sociálních pluginů Facebooku probíhá v zájmu atraktivní prezentace naší online nabídky a snadného nalezení námi uvedených míst na webových stránkách, jakož i využití údajů pro marketingové a cílové účely. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Štít EU-USA na ochranu soukromí: Společnost Facebook je certifikována v rámci dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů.

Společné zpracování osobních údajů: Společné zpracování osobních údajů probíhá na základě dohody o společném zpracování osobních údajů.

Námitka proti shromažďování údajů: Pokud jste členem Facebooku a nechcete, aby o vás Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím naší online nabídky a propojoval je s vašimi členskými údaji uloženými na Facebooku, musíte se před použitím naší online nabídky odhlásit z Facebooku a vymazat své soubory cookie. Další nastavení a odhlášení týkající se používání údajů pro reklamní účely je možné v rámci nastavení profilu na Facebooku prostřednictvím americké stránky aboutads.info nebo stránky Your Online Choices | EDAA. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. platí pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.

Instagram

Funkce a obsah služby Instagram, kterou nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, mohou být integrovány do naší online nabídky. Může se jednat o obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty, a tlačítka, pomocí kterých můžete vyjádřit svou oblibu obsahu, přihlásit se k odběru autorů obsahu nebo našich příspěvků. Pokud jste členem platformy Instagram, může Instagram přiřadit přístup k výše uvedenému obsahu a funkcím vašemu profilu.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Instagram: Další informace o tom, jak je na Instagramu nakládáno s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram.

Základní principy: V rámci služby Instagram můžete využívat i další služby, např: Instagram je používán v zájmu atraktivní prezentace naší online nabídky a pro snadné nalezení míst, která jsme na webových stránkách uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

LinkedIn

V rámci naší online nabídky mohou být k dispozici funkce a obsah služby LinkedIn, kterou nabízí společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Může se jednat o obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty a tlačítka, pomocí kterých můžete vyjádřit svou přízeň obsahu, přihlásit se k odběru autorů obsahu nebo našich příspěvků. Pokud jste členem platformy LinkedIn, může LinkedIn přiřadit přístup k výše uvedenému obsahu a funkcím vašemu profilu. Můžeme také integrovat skripty a opatření, které nám umožňují používat marketingové a statistické funkce na síti LinkedIn.

Základní principy: V případě, že se na LinkedIn nacházíte, můžete se na něj obrátit s žádostí o pomoc: Funkce LinkedIn jsou využívány v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení námi uvedených míst na webových stránkách, jakož i pro využití údajů pro marketingové a cílové účely. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: Další informace o tom, jak LinkedIn nakládá s údaji uživatelů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn.

Štít EU-USA na ochranu soukromí: LinkedIn je certifikován v rámci dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů.

Námitka proti shromažďování údajů: Odmítnutí shromažďování údajů LinkedIn.

Jsme zde, abychom vám pomohli
Telefon +42 0 724 131 081